V življenju se učimo vsega, tudi tega, kako se učiti. Vsak otrok je drugačen, zato bo vsak potreboval različno količino časa in pomoči staršev pri učenju nečesa. Tako, kot mu bomo predstavili učenje – pa ne samo to, tudi hišna opravila in ostalo – tako jih bo dojemal kasneje v življenju.


Želja vsakega starša je, da bi bil njegov otrok v šoli uspešen, vendar se starši pogosto premalo zavedajo, koliko lahko pravzaprav sami vplivajo na učne navade otroka. Je učenje stresno ali je lahko tudi zanimivo? Od staršev je odvisno, kako ga bodo predstavili svojim najmlajšim. Ko bo otrok prišel v šolo, bo učenje namreč doživljal tako, kot ga je spoznal pred vstopom v njo. Kdor učenje dojema kot stres, bo vsako nalogo opravil z muko. Komur učenje predstavimo kot nekaj zanimivega in koristnega, bo z veseljem opravil šolske obveznosti, pa še kakšno dodatno delo. Na dojemanje učenja poleg staršev seveda veliko vpliva tudi učitelj.

Učne navade otrok

Naučimo ga, da se uči sproti

Pomembno je, da otroku že v prvem razredu privzgojimo sprotno učenje namesto kampanjskega. Otroci večinoma naredijo nalogo že v šoli, vendar za mnoge to ni dovolj. Na starših je, da budno spremljajo učno snov in jo vsakodnevno vadijo z otroki – lahko jim narekujejo črke, sestavijo računske vaje ali podobno. Rešene naloge je treba pregledati in otroku razložiti tisto, pri čemer je naredil napake. Otroka pripravite na govorne vaje tako, da na kratko obnovi pravljico. Napisani stavki naj si logično sledijo, ob vsakem pa naj nariše risbico, kar ga bo spomnila na besedilo. Skozi dan skupaj večkrat ponovita obnovo.

Naj sodelujejo pri dnevnih opravilih

Dobro je, da otroku že zgodaj omogočimo, da sodeluje pri hišnih opravilih. Lahko recimo pospravi posodo, odnese smeti, zloži oprane brisače, pospravi svojo pisalno mizo in podobno. Otrok je vesel, ko lahko prispeva svoj delež, sodelovanje pri hišnih opravilih pa mu utrdi zavedanje, da je enakopraven član družine.


Pohvalimo, kar je naredil dobro

Pomembno je, da otroku zaupamo samostojno opravljanje nekaterih nalog. Tu pa tam mu prepustimo, da recimo domačo nalogo ali dnevno opravilo opravi popolnoma sam, brez naše pomoči. Ko zaključi z delom, preverimo, če je bilo dobro opravljeno. Če najdemo napake, otroka ne kritizirajmo, ampak se o napakah pogovorimo. Naši komentarji mu bodo služili kot pomoč, da bo delo naslednjič bolje opravil. Za vsako delo, ki ga opravi, ga pohvalimo. Tudi če rezultat ni bil uspešen, pohvalimo otrokovo pripravljenost za delo in izkazan trud.

Otrok naj si izbere izvenšolsko dejavnost

Pomembno je, da otroku pomagamo razumeti, kako kvalitetno živeti. Med šolskim letom naj obiskuje izvenšolsko dejavnost, ki jo sam izbere. Spodbudimo ga k izbiri športne aktivnosti ali tujega jezika. Šport je pomemben za telesni razvoj in razvoj samodiscipline. Obiskovanje jezikovnega tečaja že pred desetim letom ima številne prednosti. Otrok bo takrat lažje osvojil brezhibno izgovorjavo, izboljšalo se bo njegovo sklepanje, sposobnost poslušanja in pomnjenje. Izboljšala se mu bo tudi samopodoba in postal bo bolj odprt do drugih kultur.

Rokovanje z denarjem

Čeprav je poznavanje osnov ekonomije in bančništva v današnjem svetu izjemno pomembno, otroci v šoli o tem ne izvejo praktično ničesar. Zato je dobro, da otroka že zgodaj, v drugem ali tretjem razredu, naučimo rokovanja z denarjem in mu razložimo, kaj pomeni prihodek, odhodek in dobiček. Otrok naj vodi svojo bilanco, v kateri ima navedene prihodke in odhodke iz žepnine ter dobiček.

VEČ VSEBIN: