Otroški dodatek, za katerega je mogoče ob rojstvu otroka zaprositi v Sloveniji, je za večino staršev zelo dobrodošla pomoč pri preživljanju otroka. Čeprav otroški dodatek seveda ni vrtoglavo visok, pa je zagotovo dragocen dodatek k vašemu družinskemu proračunu.


Da pa bi lahko zaprosili za otroški dodatek, potrebujete nekaj osnovnih informacij, ki vam bodo pomagale pri lažji orientaciji. Tako se boste izognili temu, da bi otroški dodatek prejeli z zamudo ali da bi celo izgubili pravico do njega. Poleg tega je pomembno tudi, da pravočasno javite vse spremembe, ki bi lahko vplivale na otroški dodatek, pristojnemu centru za socialno delo.

Otroški dodatek

Komu je namenjen otroški dodatek oziroma kdo ga lahko pridobi?

Seveda je otroški dodatek, kot nakazuje že samo poimenovanje, namenjen otrokom, natančneje njihovemu preživljanju, vzgoji in izobraževanju. Vendar pa je prav tako očitno, da otroci zanj ne morejo zaprositi sami, ampak lahko otroški dodatek prejema eden izmed staršev. Zanj lahko zaprosite pri centru za socialno delo, kjer je vaše stalno prebivališče, oziroma tam, kjer prebivate večino časa. V zadnjih letih se pravica do otroškega dodatka uveljavlja z enotno Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Izpolnjeno vlogo lahko naslovite na izbrani center za socialno delo in jo pošljete po pošti, seveda pa danes obstaja tudi možnost elektronske oddaje vloge.

Če zaprošate le za otroški dodatek, ne pa tudi za socialno pomoč, subvencijo najemnine, plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje ipd., je možno oddati tudi poenostavljeno elektronsko vlogo (na portalu eUprava), za kar pa boste potrebovali veljavno digitalno potrdilo.


Podrobnosti glede tega, kdo lahko prejema otroški dodatek, so navedene v 22. členu Zakona o uveljavljanju javnih financ. Iz omenjenega člena je razvidno, da je mogoče otroški dodatek prejemati le do otrokovega dopolnjenega 18. leta. Oseba, ki vloži vlogo za otroški dodatek, mora imeti v Republiki Sloveniji prijavljeno bivališče, vendar to še ni zadostni pogoj. Če želite prejemati otroške dodatke je nujno, da v Sloveniji tudi zares bivate.

Kdaj pridobitev otroškega dodatka ni možna?

Tudi za otroke, mlajše od 18 let, včasih ni mogoče uveljavljati otroškega dodatka. Eden od možnih razlogov za to je denimo ta, da je otrok v delovnem razmerju ali pa da živi v zavodu, kjer ima na voljo brezplačno oskrbo. Kar zadeva otroški dodatek, je posebno tudi rejništvo. Pri pridobitvi otroškega dodatka se lahko zaplete tudi v primeru, ko je očetovstvo urejeno, vendar ni prišlo do dogovora glede preživnine. To seveda velja za družine, kjer otrok ne živi z obema staršema. Če se v tem primeru dokaže, da preživnine ni mogoče uradno določiti, je otroški dodatek kljub vsemu možno pridobiti. Razlogi, zaradi katerih preživnine ni mogoče izterjati, so lahko na primer alkoholizem ali nasilje v družini. V takšnih primerih kolegij centra za socialno delo poda mnenje, na podlagi katerega se odloča o otroškem dodatku.

Za otroški dodatek zaprosite čim prej

Če boste vlogo za otroški dodatek oddali najpozneje v 30 dneh od otrokovega rojstva, se vam bo pravica priznala od meseca, ko je bil otrok rojen. Pozorni morate biti tudi na to, da po preteku enega leta oddate novo vlogo za otroški dodatek, saj vam po tem obdobju pravica preneha. Priporočamo vam, da novo vlogo oddate v mesecu, ko se vam izteče pravica. Tako boste lahko otroški dodatek nemoteno prejemali dalje, brez vmesnega premora. Otroški dodatek se sicer izplačuje za pretekli mesec, in sicer najpozneje do 15. dneva v posameznem mesecu.

Kakšno višino otroškega dodatka lahko pričakujete?

Višina otroškega dodatka je odvisna od različnih dejavnikov. Največji vpliv ima seveda dohodkovni razred, v katerega se uvrsti vaša družina. Kot merilo primerjave je pri tem upoštevana povprečna mesečna plača vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji.


Če imate več otrok, za katere bi želeli prejemati dodatek, se bodo zneski seštevali. Poleg tega je pri enostarševskih družinah možno povišanje posameznih postavk otroškega dodatka za 30 odstotkov. Pri tem morate biti pozorni na definicijo enostarševske družine. Ta je namreč definirana kot skupnost enega starša in otroka, pri čemer je drugi starš preminul, vendar otrok po njem ne prejema nikakršnih prejemkov. Kot enostarševska družina se obravnavajo tudi tiste družine, v katerih je eden izmed staršev neznan, in tiste, kjer otrok od starša, s katerim ne živi, ne dobiva prejemkov za preživljanje. Povečanje višine otroškega dodatka pa je možnost tudi pri tistih predšolskih otrocih, ki niso vključeni v program predšolske vzgoje.

VEČ VSEBIN: