Verjetno je v zvezi z zdravim bivalnim okoljem povsem odveč poudarjati prednosti življenja na podeželju pred življenjem v mestu. Realnost današnjega časa je pač takšna, da smo v glavnem prisiljeni bivati v večjih urbanih naseljih, moč izbire kraja bivanja pa je večkrat povezana tudi s finančnim momentom. Ker je zgodba o možnosti izbire bivalnega okolja pri vsakem posamezniku zelo specifična, si oglejmo nekaj splošnih smernic, ki jih pri tem velja upoštevati, pač v obsegu, ki nam ga trenutne okoliščine dovoljujejo.


hiša in prostor

Izbira lokacije bivalnega prostora

Zavest o medsebojni povezavi vsega, kar obstaja, in dejstvo, da prihaja med nami in našim bližnjim okoljem do zelo intenzivnih energijskih interakcij, naj nam bo ključno vodilo pri izbiri kraja bivanja, ne glede na to, ali gre za novogradnjo ali za nakup starejšega stanovanja. Prva stvar, na katero velja biti ob iskanju tovrstnih lokacij pozoren, je ta, ali okoliš, kamor se nameravamo preseliti, deluje na nas prijetno in ali gre za energijsko zdravo območje. Prav gotovo je le malo takih, ki bi si želeli bivati npr. v industrijski coni, zraven tovarn, elektroenergetskih objektov ipd. Tudi bivanje v neurejenih naseljih, pa tudi naseljih, ki so navidez urejena, a so povsem izgubila stik z naravo, ki ga v urbana naselja prinašajo parki, drevoredi, nasadi rož ipd., ni prijetno. Pri izbiri okoliša, v katerem želimo živeti, bodimo torej pozorni na več dejavnikov.

V svoji biti vsi težimo k energijski harmoniji, zato naj bo takšno tudi naselje, kjer želimo živeti. Malokdo ima možnost živeti v gorah ali ob morju in biti deležen zraka, bogatega z negativnimi ioni, ki na človeka delujejo poživljajoče. A prijeten za oko in duha je tudi pogled na urejena naselja, kjer so stavbe postavljene na osnovi neke urbanistične logike in so si sorodne po tipu gradnje, barvi in niso zgrajene tako na gosto, da ne bi bilo prostora za zelenice in bi imel človek občutek, kot da ga nekaj duši. Seveda je zaželena sončna lega in relativna oddaljenost od glavnih prometnih komunikacij, deponij odpadkov, elektroenergetskih objektov, daljnovodov itd. Že laik lahko po nekaterih znakih večkrat z veliko verjetnostjo pravilno ugotovi prisotnost nekaterih škodljivih sevanj, če le zna dobro opazovati. »Izda« jih okolica. Bodimo pozorni tudi na to, na kakšnem zemljišču stoji naselje, oziroma kaj je bilo na tem področju pred izgradnjo naselja. Dejstvo namreč je, da niso redka naselja, ki stojijo na zemljiščih, kjer so bila nekdaj pokopališča, na območjih, kjer so tla zaradi rudarjenja v preteklosti polna zapuščenih rovov itd., nihče pa si tudi ne želi bivati v bližini deponij, glavnih prometnih komunikacij itd.

Na mestih škodljivih sevanj so drevesa pogosto bolna, po nekaterem rastlinju pa lahko že na prvi pogled ugotovimo, ali je na nekem področju prisotno veliko talne vode, saj tam rastejo rastline, ki za svojo rast potrebujejo zelo veliko vlage. Na mestih, kjer preko zemljišča prehaja škodljivo sevanje, je pogostokrat živa meja opazno bolj redka, tam pa najdemo tudi nekatere tipične vrste dreves (sliva, hrast, smreka, bezeg, bor …). Pri tem je zanimivo dejstvo, da ta drevesa sicer na človeka delujejo energijsko ugodno in včasih imamo občutek, kot da bi narava sama z določenim tipom rastlinja na nekem mestu skušala omiliti vpliv elektromagnetnih anomalij.


Lega bivalne stavbe, razporeditev prostorov

Pri izbiri bivalne stavbe bodimo pozorni na njeno geografsko lego oziroma na razporeditev prostorov po namembnosti, glede na strani neba. Kadar gre za individualne stavbe, se izogibajmo preveč odprtim legam in s tem pretirani izpostavljenosti takšnim in drugačnim energijam. Tako za bivanje ni najbolj primerna stavba, postavljena npr. na vrh golega, neporaščenega hriba, ali pa stavba, proti kateri je usmerjena hitra cesta, ki neposredno pred njo zavije itd.

Glede razporeditve prostorov je seveda pomembna sončna lega vhoda (vzhod) in tistih sob, ki imajo namen dnevnega bivanja (vzhod-jug), če gre za večnadstropno stavbo, pa tudi to, da uporabimo višje nadstropje za tiste namene, ki so za nas pomembnejši. Gre za povsem psihološki moment, ki pa ga običajno upoštevamo že podzavestno.

Projektiranje instalacij

Če imamo možnost sodelovati pri gradnji stavbe, je zelo pomembno tudi to, da vgradimo glavne instalacijske vode, pa najsi gre za  elektriko ali vodo, v južni del stavbe. Oglejmo si praktičen primer tovrstnih vplivov na energijsko stanje stavbe.

Pred časom me je znanec prosil, da ugotovim energijsko stanje njegovega stanovanja. Stanuje v pritličju večnadstropnega stanovanjskega bloka, stanovanje pa meji na severno in zahodno stran stavbe. Ko sem obhodil prostore, sem v obeh sobah, ki se nahajata na severni strani stanovanjskega bloka, jasno zaznal kak meter širok pas škodljivega sevanja, ob zahodni steni pa sem takšno sevanje komajda slutil.


V prvi fazi skušam vedno pridobiti čim več podatkov brez radiestezijskega nihala, in ker sem želel odkriti, kje so razlogi širokega pasu škodljivega sevanja ob severni steni, sem znancu predlagal, da si ogledava še klet pod stanovanjem. V kleti, neposredno pod stanovanjem, sva opazila, da poteka tako ob zahodni kot tudi ob severni strani objekta vodovodna cev premera kakih 10 cm. Razlog, zakaj sem zaznal škodljivo sevanje v glavnem le na severni strani stanovanja, je bil v tem, da se je škodljivi vpliv vodnega toka tu razširil globoko v prostor zaradi vpliva zemeljskega magnetnega polja, ki se, kot vemo, razširja iz geografskega severa proti geografskemu jugu.

Podobna je bila izkušnja, ko sem preiskoval neko hišo, v kateri je bilo  na tretjini severne strani prvega nadstropja zaznati škodljivo sevanje, razlog temu pa je bila greznica, ki se je nahajala na dvorišču pred severno steno hiše.

Izbira prostora za gospodinjske in druge električne aparate

Dejstvo, da na globino vdora škodljivih sevanj v prostor vpliva tudi zemeljsko magnetno polje, lahko seveda upoštevamo tudi pri drugih virih sevanj. Globina vdora sevanja zaradi različnih elektroinstalacij v prostor je torej največja takrat, ko so močnostni kabli instalirani na severni steni nekega stanovanjskega objekta, enako pa velja tudi npr. za sevanje TV-sprejemnika in ostalih gospodinjskih in drugih tehničnih aparatov. Škodljivo sevanje TV-sprejemnika seže najgloblje v prostor tedaj, kadar je nameščen na severni strani prostora in ga torej gledamo z južne strani. Povsem enake zakonitosti pa seveda veljajo tudi za kanalizacijske vode.

Vibracije oblik

Na kvaliteto bivanja vplivajo tudi oblike fizičnih predmetov, ki so okoli nas, saj vpliva  zemeljsko elektromagnetno polje tudi na njih. Fizična telesa ga sprejemajo, oddajajo pa bolj ali manj spremenjenega, pač v odvisnosti od svoje oblike. Takšno sevanje oddajajo prav vsi predmeti in bitja. Vibracije oblik uvrščamo po definiciji v energijski spekter, ki je vezan le na obliko, zaznavamo pa ga okoli predmetov, rastlin, živali in ljudi (del avričnega spektra). Pri tem je popolnoma neodvisen od sestave in barve predmeta (ali vrste živega bitja). To statično energijsko polje lahko pogosto vpliva na okolico še potem, ko obliko, ki ga je povzročila, umaknemo. Sevanja oblik imajo magnetno in električno komponento, barvo radiacije in so polarna (+ -). Pogosto delujejo kot katalizatorji pri kemijskih in bioloških procesih (notranjost piramide). Znano je namreč, da v srednji tretjini piramide substance organskega porekla (meso, sadje …) ne zgnijejo, temveč dehidrirajo. Pijača, ki jo za nekaj časa shranimo v ta del piramide, je energijsko bogatejša, ob pravilni postavitvi pa lahko v njej naostrimo celo britvico. Zaradi takšnih energijskih lastnosti notranjosti piramid je povsem jasno, da bivanje v zgradbah, ki imajo takšno obliko, ni zdravo, saj sčasoma privede do dehidracije (tudi kostnega mozga). Tega žal ne upoštevajo nekateri moderni arhitekti, saj  poslovne stavbe piramidaste oblike danes niso nobena redkost.


Kot nekakšen zbiralnik energije pa deluje tudi oblika kupole, v kar se lahko prepričamo ob obisku katerekoli pravoslavne cerkve, za katere so kupolaste oblike značilne. Če se postavimo na mesto, nad katerim je strop kupolaste oblike, v telesu zlahka zaznamo zelo intenziven pretok energije.

V grobem lahko rečemo, da ostri in koničasti predmeti delujejo na nas neugodno. Kadar so usmerjeni na katero od vitalnoenergijskih točk prostora (točka vdiha, zvezdasti energijski center, vhod v prostor, …), pa lahko neugodno vplivajo celo na bazično energijo prostora. Škodljivost teh vplivov je odvisna od tega, koliko je tak predmet od nas oziroma od neke vitalno energijske točke prostora oddaljen. Na intenzivnost škodljivega sevanja vpliva tudi velikost stranic in velikost ostrega kota koničastega predmeta, pomembna dejavnika pa sta tudi jakost in smer energij, ki na tak predmet prihajajo od zunaj in njegovo neugodno delovanje krepijo. Z razdaljo se škodljivi vpliv takšnih predmetov manjša.

Po drugi strani pa je energijski vpliv blagih in oblih linij izredno prijeten. Obstajajo tudi oblike, ki delujejo na nas v odvisnosti od našega individualnega poznavanja simbolike posameznih oblik in je običajno zakoreninjena v posameznikovem nezavednem. Če torej na nezavedni ravni vemo, da npr. elipsasta forma simbolizira kreativnost, okrogla ženski in podolgovata moški princip, od takšnih oblik prejemamo mnogo več tovrstne energije kot nekdo, ki te simbolike ne pozna. Koničaste oblike delujejo na nezavedni ravni agresivno na vsakogar in če so obrnjene v našo smer, nam v psihološkem smislu škodujejo, tudi kadar so od nas relativno daleč.

Tadej Pretner

VEČ VSEBIN: